Spring naar inhoud


- - - - -

Doof raskittentje met stamboom


 • Log in om te reageren
73 reacties op dit onderwerp
Guest_Aldea_*
Guest_Aldea_*
OFFLINE

#31 Geplaatst 20 oktober 2010 - 21:14

Karwendel, waar staat dat ik een witte kitten heb? Dat heb ik nergens vermeld!! Iemand heeft gevraagd of de kitten wit is en ik heb geantwoord wit met blauwe oortjes en blauw staartje, lees nog maar eens goed. Waarom mij zo aanvallen? Ik heb hier ook niet om gevraagd. Als je geen zin hebt om te antwoorden hoef je ook niet. Ik laat het hier maar bij. Ik informeer wel ergens anders.

Sihirci
Sihirci
 • 9.336 berichten
OFFLINE

#32 Geplaatst 20 oktober 2010 - 21:18

jubikelcats zei:

HUH???
Het W gen dat heb je bij hele witte katten, dat kan dus idd het syndroom van Waardenburg meebrengen.
Onder dit Witte jasje zit dus een gekleurde coat.
De S gen die voorkomt bij Van, Harlekijn en bicolor, is met recht wit, hier zit geen andere kleur onder!!
De kleur zit hem in het feit dat ze bi-color zijn.
Uit een Van kan over het algemeen geen solid kitten geboren worden.
Uit een witte kat kan een solid kleur kitten geboren worden.

Ik zeg het weer eens erg krukkig :oops:

Quote

INFOFOLDER
GONGENITALE DOOFHEID BIJ WITTE KATEN
drs. A.L. Leipoldt, Instituut voor ecologische en evolutionaire wetenschappen, Leiden
oktober 2002
INLEIDING
"Cats with blue eyes are invariably deaf" - Charles
Darwin, The origin of species by means of natural
selection, 1859, London: John Urray, eerste druk.
Deze observatie van de grondlegger van de
evolutietheorie geeft aan dat al meer dan 100 jaar
geleden opgevallen was dat katten met blauwe
ogen doof (kunnen) zijn. In een latere druk staat er
beter en genuanceerder: … cats which are entirely
white and have blue eyes are generally deaf…...
Dus witte katten met blauwe ogen zijn in het
algemeen doof. Diverse onderzoeken hebben dit
later bevestigd en nog meer genuanceerd tot: witte
katten met blauwe ogen zijn soms doof. Dat was
reden voor de Duitse overheid om in het kader
van het "Verbot von Qualzüchtungen" het fokken
met witte katten aan banden te leggen. Dat in
Nederland (nog) geen maatregelen van
overheidswege voorgesteld zijn, is vooral te
danken aan het feit dat die overheid er vooralsnog
van uit gaat dat de kattenwereld aan zelfregulatie
zal doen. Echter, op Europees niveau is al het
nodige te doen geweest: tijdens de vergadering
van de Council of Europe, Strasbourg, 23 maart
1995 is vastgelegd: avoid or, if it is not possible to
eliminate severe effects, discontinued breeding of
cats carrying "dominant white" (significant
disposition to deafness). Dus er staat: als het niet
mogelijk blijkt de ernstige neveneffecten te
elimineren, vermijd dan het fokken met witte
katten (significante predispositie voor doofheid).
Duitsland is echter het enige land waar echt van
overheidswege al maatregelen zijn genomen.
Mogelijk kunnen we u een volgende keer beter
inlichten over alle politieke ontwikkelingen in
diverse landen.
WIT BIJ KATTEN
Het gen dat als W wordt aangeduid, veroorzaakt
in dominante vorm bij katten het ontbreken van
pigment. De erfelijkheid van wit lijkt simpel. Het
W-gen is dominant en geeft naast een compleet
witte vacht dikwijls, maar niet altijd, blauwe ogen
en af en toe doofheid. Zowel de blauwe oogkleur
als de doofheid kunnen naast bilateraal ook
unilateraal zijn. De witte vachtkleur wordt
veroorzaakt door het ontbreken van pigmentcellen
in de haren. De kat kan, naast wit, genetisch elke
bij katten gangbare kleur hebben, maar deze kleur
komt door het ontbreken van dit pigment niet tot
expressie. Ook de blauwe oogkleur wordt
veroorzaakt door het ontbreken van pigment.
DOOFHEID
Doofheid bij witte katten is vrij uitvoerig
bestudeerd om meer te weten te komen over
vergelijkbare doofheid bij mensen (Bosher and
Hallpike, 1965, Mair and Elverland, 1977,
Elverland and Mair, 1980). Waarbij de vraag
vooral was: hoe ontstaat die doofheid? Doofheid
gekoppeld aan het Waardenburg syndroom komt
door degeneratie van cellen in het orgaan van
Corti dat midden in het zogenaamde slakkenhuis
ligt. Normaliter zitten er haartjes op de cellen van
het orgaan van Corti die door geluid in trilling
gebracht kunnen worden. Ontbreken die haartjes,
dan ontbreekt het gehoor. Ook tal van
hondenrassen koppelen de één of andere vorm van
wit aan fouten in het gehoorapparaat. Er is een
mutant bij de nerts (Mustella vison) bekend die
Hedlund White wordt genoemd. Volgens de
literatuur is de Hedlund White doof, ze worden
niet meer gefokt, omdat dove nertsen slechte
Deze folder maakt deel uit van de serie gezondheidsfolders van de Stichting Felissana. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder
voorafgaande toestemming van het bestuur van de Stichting.
Website: Welcome at stichting Felissana online
moeders zouden zijn. Weliswaar is dit niet echt
gedocumenteerd, maar het idee is duidelijk: een
dier dat haar jongen niet hoort, zal wellicht
minder goede moederzorg vertonen. Dit geldt dan
natuurlijk tevens voor dove moederpoezen.
Anderzijds zijn er ook diersoorten die van nature
wit zijn en die beslist niet doof zijn.
HET EFFECT VAN HET W (EN S) -GEN
Het W-gen komt al vroeg in de ontwikkeling van
het embryo tot expressie: op het moment dat de
neurale lijst wordt gevormd. Het embryo
ontwikkelt een vouw waarbinnen zich later het
ruggenmerg vormt. De cellen in die vouw zijn
echter voorbestemd om een groot aantal weefsels
en organen te vormen (Hall, 198 8) . Ook de
melanoblasten komen uit deze neurale lijst. Dit
zijn de voorlopers van de melanocyten, cellen in
de huid die de melaninekorrels aanmaken die huid
en haar van kleur voorzien. Als de melanocyten in
een deel van de huid ontbreken, is er op die plek
geen pigment en huid en haar blijven dan dus
plaatselijk kleurloos. Als het W-gen in het spel is,
is die pigmentloosheid vrijwel volledig. Enkele
katten hebben in hun jeugd nog een gekleurd
vlekje boven op de kop, maar dat verdwijnt vaak
wanneer ze ouder worden.
Het W-gen veroorzaakt in feite een nietfunctioneren
van een deel van de neurale lijst.
Volgens Pederson (1991) verhindert het W-gen de
migratie van cellen uit de neurale lijst,
vermoedelijk door hun aantal te reduceren. De
ogen krijgen deels hun melanocyten langs iets
andere weg dan de huid. Daarom kan het zijn dat
één of beide ogen niet pigmentloos zijn. Als één
of beide ogen blauw (= pigmentloos) zijn,
ontbreekt vaak ook het tapetum lucidum
(regenboogvlies) (Bergsma and Brown, 1971). Op
dezelfde wijze is er een variatie in de
ontwikkeling van het binnenoor. Bosher &
Hallpike (1965) en Elverland & Mair (1977,
1980) beschreven dat de degeneratie in het orgaan
van Corti één of twee oren kan treffen.
HET S-GEN
Het gen dat partieel grote witte plekken bij de kat
veroorzaakt, het gen waarvoor het symbool S
wordt gebruikt, veroorzaakt op vergelijkbare
manier als het W-gen een niet-functioneren van
een deel van de neurale lijst (Pederson, 1991).
Alleen de expressie van het S-gen is zeer variabel
en het S-gen overerft incompleet dominant: een
SS-dier is gemiddeld veel witter dan een Ss-dier
(Genetics for cat breeders & veterinarians 2000),
maar de ervaring leert dat uit een kat zonder wit
en een kat met weinig wit ook kittens kunnen
komen met zeer veel wit, die dus genetische code
Ss zouden moeten hebben. Of de witgevlekte
patronen van de particolour katten werkelijk
slechts door één gen bepaald worden, is tot de dag
van vandaag nog niet zeker.
Omdat ook deze dieren (plaatselijk) geen
melanocyten hebben, is het in theorie denkbaar
dat ook een deel van deze dieren één- of
tweezijdig doof is. Mij zijn echter uit de literatuur
geen gevallen bekend en ook het Duitse
Tierschutzgesetz is er niet in geslaagd, ondanks
een vrij uitvoerige studie die ten grondslag ligt
aan het al genoemde "Verbot von
Qualzüchtungen", een referentie aan te wijzen
waaruit blijkt dat doofheid ook bij particolours
voorkomt. Het laatste nieuws is dan ook dat de
Duitse overheid heeft besloten dat de Turkse Van,
die eerst op het lijstje stond van rassen waarbij
maatregelen nodig leken, van dit lijstje kon
verdwijnen. Tegelijk dreigt er nog steeds een
algeheel verbod op het fokken met wit in
Duitsland.
SYNDROOM VAN WAARDENBURG
Doofheid bij witte katten wordt vaak aangeduid
als "het Syndroom van Waardenburg". Deze
benaming dankt het aan de waarschijnlijk
vergelijkbare toestand die bij mensen bekend is.
Mensen met het Waardenburg syndroom zijn
doof, hebben een witte haarlok en in een
eventuele baard ook een witte baan (ook bij
Aziaten en Afrikanen), geen pigment in de retina
en bovendien kleine vervormingen rond neus en
ogen. Bij mensen overerft dit autosomaal
dominant, maar met incomplete penetrantie, wat
wil zeggen dat niet altijd alle symptomen zich
uiten, ze hoeven bijvoorbeeld niet doof te zijn.
OOGKLEUR EN DOOFHEID EN DE BAERTEST
De studies van Mair (1977) en Bergsma & Brown
(1971) lieten zien dat witte katten met gekleurde
ogen vaker niet doof zijn dan blauwogige witte
katten. Odd-eyed katten (één oog pigmentloos =
blauw, het andere gekleurd) blijken vaak doof te
zijn aan de blauwogige kant. De BAER-test (ook
wel BAEP-test genoemd) kan nauwkeurig
vaststellen of een kat éénzijdig of tweezijdig doof
is. Of vervolgens deze diagnose gebruikt kan
worden om door selectie horende witte katten te
Deze folder maakt deel uit van de serie gezondheidsfolders van de Stichting Felissana. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder
voorafgaande toestemming van het bestuur van de Stichting.
Website: Welcome at stichting Felissana online
fokken, moet de tijd leren. Op een gewenste
oogkleur lijkt in elk geval moeilijk te selecteren,
ook als men blauwe ogen wil omdat het "zo mooi"
zou zijn. Het selecteren op niet-blauwe ogen
omdat het minder kans maakt op een dove kat,
moet net zo moeilijk (of net zo onmogelijk) zijn.
In elk geval wordt nu aan fokkers die toch wit
willen fokken, de mogelijkheid geboden aan te
tonen dat ouderdieren en fokproducten horend
zijn.
Ook het effect van de foktechnische maatregelen,
bijvoorbeeld uitsluitend fokken met katten die
geen blauwe ogen hebben en/of het uitsluitend
fokken met horende dieren, kan in kaart worden
gebracht. Tevens kan het effect van het Foreign
White programma (mogelijk kan iemand daar een
volgende keer iets over schrijven) door middel
van testen bewezen worden. Als u nu grootschalig
test, hebt u straks misschien cijfers waarmee u de
overheid kunt bewegen het fokken van wit niet te
verbieden.
Met dank aan Tjerk Huisman voor zijn hulp bij
het tot stand komen van deze tekst.
Literatuur
Bergsma, D.R., and Brown, K.S., 1971. White fur,
blue eyes and deafness in the domestic cat.
Journal of Heredity. 62:171-185.
Elverland, H.H., and Mair, I.W.S., 1980.
Hereditary deafness in the cat. Acta Otolaryngol
90: 3609-369.
Bosher, S.K., and Hallpike, D.S., 1965.
Observations on the histological features,
development and pathogenesis of the inner ear
degeneration of the deaf white cat. Proc Royal
Soc B 162: 147-162.
Genetics for cat breeders and veterinarians, 2000.
Ed.: Vella, C.M., Shelton, L.M., McGonagle J.J.
& Stanglein, T.W. 4th. Ed. Reed Educational and
Professional Publishing Ltd. ISBN 0 7506 4069 3.
Hall, B.K., 1988. The Neural Crest. Oxford
University Press.
Mair, I.W.S., and Elverland H.H., 1977.
Hereditary deafness in the cat. Arch Oto Rhino
Laryngol 217: 199-217.
Pederson, N.C., 1991. Feline Husbandry, diseases
and management in the multiple-cat environment.
American Veterinary Publications. ISBN 0-
939674.

http://www.felissana...le doofheid.pdf

Karwendel
Karwendel
 • 1.576 berichten
  • Locatie: Oss
OFFLINE

#33 Geplaatst 20 oktober 2010 - 21:23

Voor je naar een kitten gaat kijken,is het wel belangrijk om je in te lezen en goede informatie op een forum te zetten.
Niet ieder kitten luistert naar de nieuwe eigenaar,daarbij is het kitten veel te vroeg bij de moeder weggegaan,mist een stuk socialisering,mist het contact met broertjes en zusjes en moeder.
Dus voordat je gaat roepen,dat mensen je geen aardig advies geven,ff nadenken!!
Fokkers geven hier hun advies,maar je hoeft het niet aan te nemen 8)

Karwendel
Karwendel
 • 1.576 berichten
  • Locatie: Oss
OFFLINE

#34 Geplaatst 20 oktober 2010 - 21:30

Aldea zei:

Karwendel, waar staat dat ik een witte kitten heb? Dat heb ik nergens vermeld!! Iemand heeft gevraagd of de kitten wit is en ik heb geantwoord wit met blauwe oortjes en blauw staartje, lees nog maar eens goed. Waarom mij zo aanvallen? Ik heb hier ook niet om gevraagd. Als je geen zin hebt om te antwoorden hoef je ook niet. Ik laat het hier maar bij. Ik informeer wel ergens anders.

Zelf heb je vewarring gebracht in je dubbele berichten,maar ik stop hiermee,advies wordt nooit ter harte genomen,als het de TS niet bevalt.
Ga terug naar de fokker en doe daar je verhaal.carooootje
carooootje
 • 1.722 berichten
  • Locatie: veurne
 • 1 katten
OFFLINE

#35 Geplaatst 20 oktober 2010 - 21:48

hemel wat een verhaal
en toch ook erg voor jullie en dat kittentje

maar ze is nog jong en ze kan de dingen op een andere manier aanleren ...ze zal jullie lieveling worden, dat is zeker want ze moet extra worden beschermd

heb je een contract getekend? en zo ja, , normaal is er daar toch een soort garantie bij...zeker een half jaar...

het is al goed dat je contact opnam met de vereniging voor fokkers

is die fokker ingeschreven?

ik zou doorzetten en als de vereniging niet antwoord, blijven proberen contact opnemen tot ze reageren

met die fokker kan je niets beginnen...besteed daar geen energie aan

maar iemand die zo hard roept en scheldt is wel degelijk schuldig, want zo een reactie is een bewijs van onmacht , een soort verdediging

wie is de veearts van die fokker? want die moet toch iets gezien hebben?

ik zou proberen uit te vinden wie die vee arts was

en ja, gewoon die feiten publiceren, bekend maken want ik zou nooit met zo fokker in aanraking willen komen
al is het maar om andere mensen te beschermen en ook zo iets tegenkomen

"geld" gaat bij sommige mensen voor alles...zelfs voor hun katten en poezen dat ze zogezegd graag zien...

veel sterkte
caro en tini
Geplaatste afbeelding
Katten laten pootafdrukken achter op je hart.

jubikelcats
jubikelcats
 • 6.071 berichten
  • Locatie: Stadskanaal
 • 17 katten
OFFLINE

#36 Geplaatst 20 oktober 2010 - 21:50

Sihirci zei:

Ik zeg het weer eens erg krukkig :oops:http://www.felissana...le doofheid.pdf


Dit bovenstaande stuk ken ik Marianna.


In het kort komt het er op neer, een geheel witte kat, heeft het W-gen, dit zelfde W-gen is verantwoordelijk voor het syndroom van Waardenburg en dus doofheid. Een geheel witte kat KAN doof zijn. Een witte kat dient voor de fok getest te worden op doofheid en alleen maar dmv BAER test, omdat dit de enige sluitende test is. De witte jas is een masker voor een kleur die er onder schuil gaat.
Dit in tegenstelling tot het S-gen ( spotting) deze katten hebben een natuurlijke witte kleur met een kleur er aan toegevoegd, waardoor je een Van, harlekijn of bi-color/ particolor krijgt. Uit een bicolor/ particolor kan een solid gefokt worden. Uit een harlekijn of Van is het fokken op een solid kleiner, doch niet onmogelijk.


De testen bij een dierenarts of een kat horend is of niet horend, zijn niet betrouwbaar.
Snowy van mij werd volledig horend bevonden, wel hangen zijn edele noten aan de wilgen, omdat hij eenzijdig doof is.De reactie van de fokker is niet netjes, echter wanneer je zo door een wildvreemde d.a. wordt opgebeld en dan ook nog met de melding van wat ga je hier aan doen fokker, sorry, maar dan schiet ik ook uit mijn slof. Dat gaat een d.a. geen reet aan.
Dan heb ik ook echt zoiets van ben jij als eigenaar gewoon niet mans genoeg om zelf te bellen.

Op dat moment zit je als eigenaar in een emotionele achtbaan en kan je niet rationeel denken.

Terwijl je nog altijd beter kan bellen, wanneer alles wat meer gezakt is en je in alle rust met een fokker kan praten.
Dat een dier met 10 weken al weggaat, is niet goed te praten, echter wanneer jij als eigenaar je eigen hier goed in verdiept, dan weet je ook dat een raskat minmaal 13 weken moet zijn, eer het gaat verhuizen.
Nogmaals ik blijf erbij, wanneer je aanspraak bij een fokker op iets wil maken, dan zal je met bewijs moeten komen. Kom je niet met bewijs, dan kan je van de hoogste flat afspringen, maar dan is de kat echt niet doof.
Jij moet met daadwerkelijke bewijzen komen dat een kat doof is. Hier is maar 1 test voor en dat is de BAER test.


En over doofheid gesproken bij perzen, veel perzen zijn lui en willen niks of niemand weten cq kennen.
Wanneer ik er hier 1 roep, dan horen ze me accuut niet, en zeker als ik mijn stem verhef ( het zijn net kleine kinderen) alleen als ik wat klaar maak ik de keuken dan staan ze met zijn allen te springen voor de deur.
Net een week in huis, het diertje moet ook wennen. Wordt uit zijn vertrouwde omgeving op een te jonge leeftijd weggerukt. Laat het diertje eerst even tot rust komen.


@ Ria, ze heeft nooit gezegd dat het om een witte kat ging, dat het een witte kat ging werd aangenomen.

Geplaatste afbeeldingJubikel Cats Perzen en Exotics
Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken, raak je mijn hart nog duidelijker aan. Krachtig zijn in je kwetsbaarheid en kwetsbaar zijn in je kracht!

wea
wea
 • 6.113 berichten
  • Locatie: Klein Brabant
 • 5 katten
OFFLINE

#37 Geplaatst 20 oktober 2010 - 22:01

ivm de garantie: als je het total bedrag terug vraagt dan moet je eigenlijk ook je kat teruggeven. Je kan ook vragen om een andere kat. Of om een deel terug te krijgen van de aankoopsom overeenkomstig met het geschatte verlies in waarde van de kat. Let wel op, er gelden andere wetten voor occasionele fokkers (maar max 2 nesthjes per jaar) en andere fokkers. Bij een occasionele fokker staat in de wetgeving niet expliciet dat het burgerlijk wetboek geld en wat hierboven staat, is deel uit het burgerlijk wetboek. Als de fokker een HK nummer heeft, dan is de kans groot dat ze meer dan een occasionele fokker is.

Dus eerst maar eens die BAER test laten doen en blijkt het kitten echt doof te zijn, dan eens kijken of ze inderdaad een HK nummer heeft en dan kan je eens proberen met een aangetekend schrijven vie een advocaat van een wetswinkel of zo?

veel succes in elk geval.

Je kan ook klacht indienen bij de instGuest_mightycats_*
Guest_mightycats_*
OFFLINE

#38 Geplaatst 20 oktober 2010 - 22:05

jubikelcats zei:

Dit bovenstaande stuk ken ik Marianna.


In het kort komt het er op neer, een geheel witte kat, heeft het W-gen, dit zelfde W-gen is verantwoordelijk voor het syndroom van Waardenburg en dus doofheid. Een geheel witte kat KAN doof zijn. Een witte kat dient voor de fok getest te worden op doofheid en alleen maar dmv BAER test, omdat dit de enige sluitende test is. De witte jas is een masker voor een kleur die er onder schuil gaat.
Dit in tegenstelling tot het S-gen ( spotting) deze katten hebben een natuurlijke witte kleur met een kleur er aan toegevoegd, waardoor je een Van, harlekijn of bi-color/ particolor krijgt. Uit een bicolor/ particolor kan een solid gefokt worden. Uit een harlekijn of Van is het fokken op een solid kleiner, doch niet onmogelijk.


De testen bij een dierenarts of een kat horend is of niet horend, zijn niet betrouwbaar.
Snowy van mij werd volledig horend bevonden, wel hangen zijn edele noten aan de wilgen, omdat hij eenzijdig doof is.


De reactie van de fokker is niet netjes, echter wanneer je zo door een wildvreemde d.a. wordt opgebeld en dan ook nog met de melding van wat ga je hier aan doen fokker, sorry, maar dan schiet ik ook uit mijn slof. Dat gaat een d.a. geen reet aan.
Dan heb ik ook echt zoiets van ben jij als eigenaar gewoon niet mans genoeg om zelf te bellen.
Op dat moment zit je als eigenaar in een emotionele achtbaan en kan je niet rationeel denken.

Terwijl je nog altijd beter kan bellen, wanneer alles wat meer gezakt is en je in alle rust met een fokker kan praten.
Dat een dier met 10 weken al weggaat, is niet goed te praten, echter wanneer jij als eigenaar je eigen hier goed in verdiept, dan weet je ook dat een raskat minmaal 13 weken moet zijn, eer het gaat verhuizen.
Nogmaals ik blijf erbij, wanneer je aanspraak bij een fokker op iets wil maken, dan zal je met bewijs moeten komen. Kom je niet met bewijs, dan kan je van de hoogste flat afspringen, maar dan is de kat echt niet doof.
Jij moet met daadwerkelijke bewijzen komen dat een kat doof is. Hier is maar 1 test voor en dat is de BAER test.


En over doofheid gesproken bij perzen, veel perzen zijn lui en willen niks of niemand weten cq kennen.
Wanneer ik er hier 1 roep, dan horen ze me accuut niet, en zeker als ik mijn stem verhef ( het zijn net kleine kinderen) alleen als ik wat klaar maak ik de keuken dan staan ze met zijn allen te springen voor de deur.
Net een week in huis, het diertje moet ook wennen. Wordt uit zijn vertrouwde omgeving op een te jonge leeftijd weggerukt. Laat het diertje eerst even tot rust komen.


@ Ria, ze heeft nooit gezegd dat het om een witte kat ging, dat het een witte kat ging werd aangenomen.

kan ik beamen, wij hadden vroeger een creme smoke perzische kater
die kon je gewoon zitten negeren hoor, hij reageerde totaal niet op je, als hij er geen zin in had , kon je ontploffen, perzen zijn soms, meer dan andere katten in mijn ondervinding, oost-indisch doof ...
Ik zou toch de test doen voor alle zekerheid

Karwendel
Karwendel
 • 1.576 berichten
  • Locatie: Oss
OFFLINE

#39 Geplaatst 20 oktober 2010 - 22:05

Dat heb ik ook pas later gezien,maar dus is weer een misverstand door die dubbele toestand,maar dan nog,bij twijfel zou ik altijd laten testen en mocht het kitten  doof zijn,de rekening verhalen op de fokker.
Maar goed kittens luisteren gewoon niet altid :LOL:
Vereniging inschakelen zie ik niet zitten,die bemoeien zich niet met de verkoop van een kitten.
Te vroeg weg,ook dan zegt een vereniging nog,dat ze zich er niet mee  willen bemoeien,of er moet ziekte zijn en moet je met bewijzen komen.

feroesti
feroesti
 • 7.453 berichten
  • Locatie: Izegem
OFFLINE

#40 Geplaatst 20 oktober 2010 - 22:09

Ergens kan ik ook begrijpen dat de fokker heel erg kwaad werd.
Een gewone dierenarts kan zoiets ook niet vaststellen en om garantie te krijgen moet je nu eenmaal een Bear test laten doen.
Ik vind het vooral een zeer vreemde reactie van de dierenarts om een fokker meteen aan te vallen en om een regeling te vragen. Hij had je gewoon moeten doorsturen voor een Bear test en dan had de fokker ook niet zo gereageert.
Hier zou ik ook gaan stijgeren hoor als ik zo'n telefoontje zou krijgen. Onze katten zijn "voor leken" ook wit en hebben bovendien blauwe ogen (en luisteren vaak ook naar niets :d ). Maar bij onze katten en kleurvariant speelt geen duidelijk risico op doofheid , dus ook niet bij de harlekijnen. De fokker was zoiezo niet verplicht om de Bear test te doen bij haar fokkatten omdat dit gewoon in die kleurslag niet speelt. Dus was ze ook niet verplicht om een garantie te geven omdat de eerste beste dierenarts dat vraagt en er toevallig gewoon niets van kent.
Hij had moeten doorverwijzen en een Beartest aanraadden. Dan hadden zowel de dierenarts en jijzelf wel een serieuze dialoog kunnen aangaan met de fokker.

De fokker is ook niet in de fout gegaan door het kitten op 10 weken te verkopen. Wij weten natuurlijk dat dit beter is en aan te raden is en wij doen het wel op 13 weken. Maar het is niet verplicht in België. Er zijn wel meer cattery's die op 10 weken hun kittens laten vertrekken, dan zijn ze 1 keer ingeënt en is de tweede vaccinatie voor de nieuwe baasjes. En de prijs is vaak ook aangepast daaraan...

Sihirci
Sihirci
 • 9.336 berichten
OFFLINE

#41 Geplaatst 20 oktober 2010 - 22:11

jubikelcats zei:


Dit bovenstaande stuk ken ik Marianna.


In het kort komt het er op neer, een geheel witte kat, heeft het W-gen, dit zelfde W-gen is verantwoordelijk voor het syndroom van Waardenburg en dus doofheid. Een geheel witte kat KAN doof zijn. Een witte kat dient voor de fok getest te worden op doofheid en alleen maar dmv BAER test, omdat dit de enige sluitende test is. De witte jas is een masker voor een kleur die er onder schuil gaat.
Dit in tegenstelling tot het S-gen ( spotting) deze katten hebben een natuurlijke witte kleur met een kleur er aan toegevoegd, waardoor je een Van, harlekijn of bi-color/ particolor krijgt. Uit een bicolor/ particolor kan een solid gefokt worden. Uit een harlekijn of Van is het fokken op een solid kleiner, doch niet onmogelijk.


De testen bij een dierenarts of een kat horend is of niet horend, zijn niet betrouwbaar.
Snowy van mij werd volledig horend bevonden, wel hangen zijn edele noten aan de wilgen, omdat hij eenzijdig doof is.De reactie van de fokker is niet netjes, echter wanneer je zo door een wildvreemde d.a. wordt opgebeld en dan ook nog met de melding van wat ga je hier aan doen fokker, sorry, maar dan schiet ik ook uit mijn slof. Dat gaat een d.a. geen reet aan.
Dan heb ik ook echt zoiets van ben jij als eigenaar gewoon niet mans genoeg om zelf te bellen.

Op dat moment zit je als eigenaar in een emotionele achtbaan en kan je niet rationeel denken.

Terwijl je nog altijd beter kan bellen, wanneer alles wat meer gezakt is en je in alle rust met een fokker kan praten.
Dat een dier met 10 weken al weggaat, is niet goed te praten, echter wanneer jij als eigenaar je eigen hier goed in verdiept, dan weet je ook dat een raskat minmaal 13 weken moet zijn, eer het gaat verhuizen.
Nogmaals ik blijf erbij, wanneer je aanspraak bij een fokker op iets wil maken, dan zal je met bewijs moeten komen. Kom je niet met bewijs, dan kan je van de hoogste flat afspringen, maar dan is de kat echt niet doof.
Jij moet met daadwerkelijke bewijzen komen dat een kat doof is. Hier is maar 1 test voor en dat is de BAER test.


En over doofheid gesproken bij perzen, veel perzen zijn lui en willen niks of niemand weten cq kennen.
Wanneer ik er hier 1 roep, dan horen ze me accuut niet, en zeker als ik mijn stem verhef ( het zijn net kleine kinderen) alleen als ik wat klaar maak ik de keuken dan staan ze met zijn allen te springen voor de deur.
Net een week in huis, het diertje moet ook wennen. Wordt uit zijn vertrouwde omgeving op een te jonge leeftijd weggerukt. Laat het diertje eerst even tot rust komen.


@ Ria, ze heeft nooit gezegd dat het om een witte kat ging, dat het een witte kat ging werd aangenomen.

Je hebt gelijk Karin en ik zou moeten leren mijn schrijven eerst drie maal na te lezen voor ik het post ;)

De rest kan ik het ook alleen maar mee eens zijn.

jubikelcats
jubikelcats
 • 6.071 berichten
  • Locatie: Stadskanaal
 • 17 katten
OFFLINE

#42 Geplaatst 20 oktober 2010 - 22:18

Sihirci zei:

Je hebt gelijk Karin en ik zou moeten leren mijn schrijven eerst drie maal na te lezen voor ik het post ;)

De rest kan ik het ook alleen maar mee eens zijn.

No hard feelings Marianna, we leren alleen maar van elkaar.

Ik heb toen met Baby ongelooflijk veel opgezocht. Baby is een cream white Harlekijn Odd Eyed

Heb hiervoor ook info ingewonnen bij Nico Dijkshoorn ;)


Bewerkt door jubikelcats, 20 oktober 2010 - 22:19.

Geplaatste afbeeldingJubikel Cats Perzen en Exotics
Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken, raak je mijn hart nog duidelijker aan. Krachtig zijn in je kwetsbaarheid en kwetsbaar zijn in je kracht!

Sihirci
Sihirci
 • 9.336 berichten
OFFLINE

#43 Geplaatst 20 oktober 2010 - 22:20

Karwendel zei:

Dat heb ik ook pas later gezien,maar dus is weer een misverstand door die dubbele toestand,maar dan nog,bij twijfel zou ik altijd laten testen en mocht het kitten  doof zijn,de rekening verhalen op de fokker.
Maar goed kittens luisteren gewoon niet altid :LOL:
Vereniging inschakelen zie ik niet zitten,die bemoeien zich niet met de verkoop van een kitten.
Te vroeg weg,ook dan zegt een vereniging nog,dat ze zich er niet mee  willen bemoeien,of er moet ziekte zijn en moet je met bewijzen komen.

Klopt...

Toen ik geen stambomen kreeg heb ik de vereniging gebeld en zou worden terug gebeld... dat was in 2004 en nog steeds zit ik bij de telefoon te wachten... November 2004 deed de rechter uitspraak en toen vroeg de fokker stambomen aan voor een aantal nestjes tegelijk waarvan mijn kittens toen anderhalf jaar de oudste waren. De broer van mijn Quibus was toen zelfs al vader en had nog geen stamboom.
De uitgifte van de stambomen werd door het bestuur geblokkeerd wat resulteerde in een gerechtelijke procedure die de fokker tegen de vereniging aanspande en verloor, in hoger beroep kreeg de fokker alsnog gelijk.

Sihirci
Sihirci
 • 9.336 berichten
OFFLINE

#44 Geplaatst 20 oktober 2010 - 22:24

jubikelcats zei:

No hard feelings Marianna, we leren alleen maar van elkaar.

Ik heb toen met Baby ongelooflijk veel opgezocht. Baby is een cream white Harlekijn Odd Eyed

Heb hiervoor ook info ingewonnen bij Nico Dijkshoorn ;)Fijn dat je niet boos bent en fijn dat we van elkaar leren. Toen ik wilde gaan fokken heb ik veel opgezocht en geleerd, maar dat is al weer een aantal jaartjes geleden... Mijn geheugen is nog altijd goed maar soms zijn er wel hiaatjes en haal ik dingetjes doorelkaar ;)

wea
wea
 • 6.113 berichten
  • Locatie: Klein Brabant
 • 5 katten
OFFLINE

#45 Geplaatst 20 oktober 2010 - 22:26

Sihirci zei:

Fijn dat je niet boos bent en fijn dat we van elkaar leren. Toen ik wilde gaan fokken heb ik veel opgezocht en geleerd, maar dat is al weer een aantal jaartjes geleden... Mijn geheugen is nog altijd goed maar soms zijn er wel hiaatjes en haal ik dingetjes doorelkaar ;)

@sihirci ik ben toch vaak onder de indruk van de kennis die je hebt hoor. en op één twee drie vind je van de websites met alle info..... knap hoor.